خداوند زن را نمك زندگي آفريد تا مرد را از گنديدين نجات دهد

SMS بعدی>>>