زهی نوش لب لعلت حیات جاودان من به دندان می گزی لب را چه می خواهی ز جان من

SMS بعدی>>>